Hiện nay, Nhà nuôi dưỡng đang tiếp tục triển khai đề án thí điểm dịch vụ tiếp nhận, chăm sóc người già có nhu cầu và đóng phí tự nguyện với quy mô 50 giường.

Bách Hợp

Bình luận