Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành văn bản về việc sáp nhập trung tâm dạy nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố sớm xây dựng đề án sáp nhập trung tâm dạy nghề và trung tâm giới thiệu việc làm cấp huyện thành một trung tâm do UBND cấp huyện quản lý, thực hiện các chức năng dạy nghề, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm phù hợp với nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực trên địa bàn. Ngành GD-ĐT quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, ngành LĐ-TB-XH quản lý dạy nghề và giới thiệu việc làm.

Thanh Đức

Bình luận