Điểm cụ thể các ngành như sau: Xây dựng dân dụng và công nghiệp 16; cầu đường bộ 15,5; kinh tế xây dựng 15; kế toán tổng hợp 14,5; đường bộ 14; cầu hầm, cầu đường sắt, đường hầm - metro, xây dựng cầu - đường ô tô - sân bay, địa kỹ thuật công trình giao thông thành phố, công trình giao thông công cộng, kỹ thuật hạ tầng đô thị, công trình giao thông, cơ giới hóa xây dựng giao thông, cơ điện tử, kỹ thuật viễn thông, tự động hóa và điều khiển, kinh tế quản lý khai thác cầu đường, kinh tế bưu chính viễn thông, kinh tế vận tải ô tô, quy hoạch quản lý giao thông vận tải, quản trị kinh doanh giao thông vận tải, cơ khí ô tô 13,5.

Điểm cụ thể các ngành như sau: Xây dựng dân dụng và công nghiệp 16; cầu đường bộ 15,5; kinh tế xây dựng 15; kế toán tổng hợp 14,5; đường bộ 14; cầu hầm, cầu đường sắt, đường hầm - metro, xây dựng cầu - đường ô tô - sân bay, địa kỹ thuật công trình giao thông thành phố, công trình giao thông công cộng, kỹ thuật hạ tầng đô thị, công trình giao thông, cơ giới hóa xây dựng giao thông, cơ điện tử, kỹ thuật viễn thông, tự động hóa và điều khiển, kinh tế quản lý khai thác cầu đường, kinh tế bưu chính viễn thông, kinh tế vận tải ô tô, quy hoạch quản lý giao thông vận tải, quản trị kinh doanh giao thông vận tải, cơ khí ô tô 13,5.

Đăng Nguyên

Bình luận