Phương pháp dạy học được đổi mới theo hướng tích hợp. Chương trình sách giáo khoa sau năm 2015 phải định hướng kỹ năng cho học sinh và đổi mới về phương pháp dạy học tích cực, kể cả việc kiểm tra, đánh giá. Dạy học theo cùng một chương trình nhưng phải phù hợp cho từng địa phương, học sinh biết tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau theo chuẩn.

La Giang

Bình luận