Được thành lập từ năm 1997 trên cơ sở sáp nhập các đơn vị nghiên cứu, đào tạo của ngành bưu điện, đến nay học viện đã có 13 khoa đào tạo với quy mô trên 28.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Đây là mô hình gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, với nguồn thu từ hoạt động khoa học công nghệ đạt gần 30% tổng nguồn thu học viện (vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra với các trường ĐH vào năm 2020).

Hà Ánh

Bình luận