Được biết, thông qua trường này, đã có 103 người hiến xác và 3.700 người đăng ký hiến xác cho y học.

Như Lịch

Bình luận