Theo Trung tâm dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Dương, trong năm 2012 sẽ tập trung đa dạng các hình thức dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên nông thôn như: dạy nghề lưu động, dạy nghề tại chỗ. Cụ thể sẽ tổ chức 24 lớp dạy nghề cho 1.000 học viên, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như khai thác mủ cao su, kỹ thuật trồng nấm, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh...

Theo Trung tâm dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Dương, trong năm 2012 sẽ tập trung đa dạng các hình thức dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên nông thôn như: dạy nghề lưu động, dạy nghề tại chỗ. Cụ thể sẽ tổ chức 24 lớp dạy nghề cho 1.000 học viên, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như khai thác mủ cao su, kỹ thuật trồng nấm, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh...

Song song đó, trung tâm sẽ từng bước đa dạng hóa công tác dạy nghề, gắn dạy nghề với giải quyết việc làm cho thanh niên; phát huy sáng kiến trong thanh niên nông thôn; chủ động dạy nghề và giúp họ tự tạo việc làm…

Tuyết Trang

Bình luận