Cụ thể, ứng viên sẽ đăng ký thông tin trên trang chủ gttm.go.vn để tham gia 18 vòng thi tự do và 3 vòng thi chính thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm qua 3 mảng: Kiến thức về an toàn giao thông, kỹ năng xử lý các tình huống và các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

B.Thanh

>> Cuộc thi Giao thông thông minh

Bình luận