Trong đó, có những chuyên đề: Cấp cứu ban đầu; sơ cứu gãy xương; các phương pháp cầm máu - garô; sơ cứu người bị phỏng; phòng và chống sốc; thiết lập và sử dụng tủ thuốc gia đình.

Như Lịch

Bình luận