Bộ Tài chính đang xin ý kiến rộng rãi để hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn luật và Nghị định Thuế thu nhập doanh nghiệp (DN), sửa đổi và bổ sung thêm một số chi tiết cụ thể mà Thông tư 130 được ban hành từ 2008 nhưng chưa quy định.

Theo đó, cách tính thu nhập chịu thuế, tính thuế, và các chi phí phát sinh trong kỳ tính thuế, điều kiện ưu đãi thuế được quy định cụ thể hơn. Đặc biệt, đối với việc xác định lỗ và chuyển lỗ, dự thảo thông tư quy định lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập chịu thuế. DN sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập DN xác định số lỗ DN được chuyển khác với số lỗ do DN tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định. Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

Anh Vũ

Bình luận