Tin từ Bộ Tài chính cho biết, hiện cả nước có 67 doanh nghiệp kiểm toán đã được Bộ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

Theo quy định của luật Kiểm toán độc lập, từ ngày 1.1.2014, chỉ những doanh nghiệp, chi nhánh của các công ty kiểm toán đã được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán mới được cung cấp dịch vụ kiểm toán. Danh sách các doanh nghiệp này sẽ được Bộ cập nhật theo định kỳ và công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Hoạt động của các doanh nghiệp kiểm toán cũng sẽ được quản lý chặt hơn.

Ng.Nga

Bình luận