* Lựa chọn phương án hợp lý nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước Sáng 10.7, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau một tuần làm việc.

Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các dự thảo văn kiện. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành trung ương đã thống nhất thông qua nghị quyết của hội nghị.

Về chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, trung ương đã thống nhất đưa vào chương trình toàn khóa 24 nhóm vấn đề quan trọng và cần thiết. So với dự thảo, trung ương đã bổ sung vào chương trình 3 nhóm vấn đề: Quy định việc thi hành Điều lệ Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa X về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược mà Đại hội XI đã đề ra.

Về triển khai nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, hội nghị đã thảo luận và thống nhất về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các định hướng lớn và phương pháp, phương châm tiến hành; đồng thời nhấn mạnh: Việc sửa đổi, bổ sung phải dựa trên cơ sở tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992; căn cứ vào nội dung của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện khác của Đại hội lần thứ XI của Đảng; kế thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bản Hiến pháp trước đây còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tiếp tục khẳng định: Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

Về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý nhất trong điều kiện cho phép và đã đạt được sự nhất trí cao. Căn cứ quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước trình Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn.

TTXVN

Bình luận