TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

4.000

Các ngành đào tạo bậc ĐH:

 

 

2.400

Quản trị kinh doanh: gồm các chuyên ngành

 

A, D1

 

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

 

 

 

- Quản trị bán hàng

 

 

 

- Thẩm định giá

 

 

 

Quản trị khách sạn: gồm các chuyên ngành

 

A, D1

 

- Quản trị khách sạn - nhà hàng

 

 

 

- Quản trị dịch vụ giải trí

 

 

 

- Du lịch lữ hành

 

 

 

Marketing: gồm các chuyên ngành

 

A, D1

 

- Marketing tổng hợp

 

 

 

- Quản trị thương hiệu

 

 

 

Bất động sản: gồm các chuyên ngành

 

A, D1

 

- Kinh doanh bất động sản

 

 

 

- Quản trị bất động sản

 

 

 

Kinh doanh quốc tế: gồm các chuyên ngành

 

A,D1

 

- Quản trị kinh doanh quốc tế

 

 

 

- Thương mại quốc tế

 

 

 

Tài chính - Ngân hàng: gồm các chuyên ngành

 

A ,D1

 

- Tài chính doanh nghiệp

 

 

 

- Ngân hàng

 

 

 

- Thuế

 

 

 

- Hải quan

 

 

 

Kế toán: gồm các chuyên ngành

 

A, D1

 

- Kế toán doanh nghiệp

 

 

 

- Kế toán ngân hàng

 

 

 

Hệ thống thông tin quản lý: gồm các chuyên ngành

 

 

 

- Tin học ứng dụng trong kinh doanh

 

 

 

- Tin học kế toán

 

 

 

- Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử

 

 

 

Ngôn ngữ Anh:

 

D1

 

- Tiếng Anh kinh doanh

 

 

 

Các ngành đào tạo bậc CĐ:

 

 

1.600

Quản trị kinh doanh: gồm các chuyên ngành

 

A, D1

 

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

 

 

 

- Quản trị bán hàng

 

 

 

- Thẩm định giá

 

 

 

- Kinh doanh quốc tế

 

 

 

- Thương mại quốc tế

 

 

 

Quản trị khách sạn: gồm các chuyên ngành (mới)

 

A, D1

 

- Quản trị khách sạn - nhà hàng

 

 

 

- Quản trị dịch vụ giải trí

 

 

 

- Du lịch lữ hành

 

 

 

Marketing: gồm các chuyên ngành

 

A, D1

 

- Marketing tổng hợp

 

 

 

- Quản trị thương hiệu

 

 

 

Tài chính - Ngân hàng: gồm các chuyên ngành

 

D1

 

- Tài chính doanh nghiệp

 

 

 

- Ngân hàng

 

 

 

- Thuế

 

 

 

- Hải quan

 

 

 

Kế toán: gồm các chuyên ngành

 

A, D1

 

- Kế toán doanh nghiệp

 

 

 

- Kế toán ngân hàng

 

 

 

Hệ thống thông tin quản lý: gồm các chuyên ngành

 

A, D1

 

- Tin học ứng dụng trong kinh doanh

 

 

 

- Tin học kế toán

 

 

 

- Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử

 

 

 

Tiếng Anh:

 

D1

 

- Tiếng Anh kinh doanh

 

 

 

Bình luận