Ban Tổ chức T.Ư vừa ban hành hướng dẫn số 22-HD/BTCTW thực hiện kiểm điểm năm 2013. Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; chức trách, nhiệm vụ của cá nhân và kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI).

Yêu cầu đặt ra là việc kiểm điểm phải chặt chẽ, đúng nguyên tắc; tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, phát huy tính tự giác, trung thực, khách quan, tránh hình thức; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể và đánh giá cán bộ, đảng viên, làm căn cứ để quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ.

Đối tượng kiểm điểm: Các cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị từ trung ương đến cơ sở; Đảng viên trong toàn Đảng, trừ đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

Theo TTXVN

Bình luận