Theo đó, TVQH sẽ cho ý kiến (lần đầu) về dự thảo hướng dẫn thi hành Nghị quyết của QH về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; cho ý kiến về dự thảo (lần 2) sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. TVQH cũng sẽ cho ý kiến và thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thu, chi tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí... Dự luật Đất đai sửa đổi cũng là một trong những nội dung quan trọng được tiếp tục thảo luận tại phiên họp này.

 Bảo Cầm

Bình luận