UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật", nhằm tạo điều kiện trong việc học tập, nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người sử dụng lao động, người lao động, HS-SV...

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các loại hình doanh nghiệp, cơ quan thông tin đại chúng, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, THPT, THCS… trên địa bàn TP tổ chức "Ngày pháp luật" định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày trong tuần cuối tháng; hoặc tự quy định cho phù hợp với đặc thù hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các hình thức thực hiện gồm tổ chức học tập, quán triệt văn bản pháp luật; lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật với các sinh hoạt khác; tổ chức hội thảo, tọa đàm, giao lưu, trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật; cấp phát tài liệu pháp luật; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân… 

Minh Nam

Bình luận