Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2011 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (gọi tắt là DN).

Theo đó, từ ngày 1.10.2011 đến hết ngày 31.12.2012, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.400.000 đến 2.000.000 đồng/tháng tại các loại hình DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Mức lương tối thiểu áp dụng với 4 vùng gồm vùng I, II, III, IV. Cụ thể, từ 1.10 tới, lương tối thiểu vùng I sẽ là 2.000.000 đồng/tháng (hiện tại 1.350.000 đồng/tháng); vùng II là 1.780.000 đồng/tháng (hiện tại là 1.200.000 đồng/tháng); vùng III là 1.550.000 đồng/tháng (hiện tại là 1.050.000 đồng/tháng); vùng IV là 1.400.000 đồng/tháng (hiện tại là 830.000 đồng/tháng).

Bảo Cầm

Bình luận