Hôm qua 31.5, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản khu vực phía Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản dành thời gian nghiên cứu sâu sắc về những điểm lớn, những vấn đề cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng để hiểu rõ, thấm nhuần tinh thần các văn kiện; gắn chặt việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết đại hội với xây dựng và thực hiện tốt chương trình hành động hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tổ chức, làm tốt công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trong hai ngày 31.5-1.6 diễn ra hội nghị, các đại biểu nghe thuyết trình và thảo luận về các văn kiện quan trọng của Đại hội XI, như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011); chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X tại Đại hội XI; báo cáo về sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng của Đại hội XI.

Minh Nam 

Bình luận