5 mau o to huong thue nhap khau 0 dang ban ra thi truong vn 15920