Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Chè Lâm Đồng
I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua
A. Đối với tổ chức:
1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành.
2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển.
3. Tình hình tài chính: (tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính).
B. Đối với cá nhân
1. Họ và tên: Nguyễn Minh Hùng
2. Ngày sinh: 21/01/1971
3. Số chứng minh thư nhân dân: 022700056 cấp ngày 20/5/2004 tại Công an TP.HCM
4. Địa chỉ: 59/2/2 Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, TP.HCM
5. Điện thoại: 0903.957402.
II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty cổ phần Chè Lâm Đồng.
III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không.
IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá
1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không
2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không.
V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan
1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 2.025.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 45% vốn điều lệ
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiện thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: không.
VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan.
1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến năm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 2.025.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 45% vốn điều lệ
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: Không.
VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn cá nhân.
VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Đầu tư dài hạn.
Tổ chức/cá nhân đăng ký mua
Nguyễn Minh Hùng

Thông tin dịch vụ

Bình luận