Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Dược TV.Pharm
I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua
1. Họ và tên: TRẦN NHƯ HUỲNH
2. Ngày sinh: 04/03/1983
3. Số chứng minh thư nhân dân: 023832491 cấp ngày 03/07/2008 tại CA TP.HCM
4. Địa chỉ: 139 lầu 1 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, TP.HCM
5. Điện thoại: 0906.308.766
II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm
III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có
IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá
1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có
2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có
V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan
1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: Không có
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: Không có
VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan
1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 4.381.920 cổ phiếu, tỷ lệ 43,471%
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: Không có
VII. Nguồn vốn thực hiện: Cá nhân
VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Đầu tư
TP.HCM, ngày … tháng … năm 2016
Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                        Trần Như Huỳnh
 
 

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Bình luận