Đây là một trong những điều kiện trong chương trình cho vay vốn phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ đang được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai. 
Ngoài điều kiện trên, người vay phải có tên trong danh sách chi tiết hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ và đăng ký vay vốn theo quyết định nêu trên, được UBND cấp huyện phê duyệt; cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay và phải có phương án sử dụng vốn vay vào việc tạo đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề hoặc phát triển sản xuất, kinh doanh.
Đối với người vay vốn để tạo đất sản xuất thì không được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sản xuất đó, trong thời gian 10 năm kể từ ngày được giao đất sản xuất và khi chưa trả hết nợ gốc, lãi của khoản vay để tạo đất sản xuất.
Về nguyên tắc vay vốn, người vay phải đúng đối tượng được vay vốn và đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Bên cạnh đó, người vay phải sử dụng vốn vay đúng mục đích và phải trả nợ gốc và lãi vốn vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận.
Ngân hàng Chính sách xã hội
169 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 84-024-36417182
Fax: 84-024-36417194
Website: vbsp.org.vn

Nguồn: Ngân hàng Chính sách xã hội

Bình luận