Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

0
* Phát triển hệ thống báo chí theo hướng chất lượng, hiệu quả
Chiều 12.1, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 8 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

0
Sáng 11.5, Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc, xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết (NQ) T.Ư 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng; Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị đã thống nhất cao ban hành nhiều nghị quyết, kết luận quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện NQ Đại hội XI của Đảng.