Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

08:00 27/01/2022 0

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được thành lập theo Quyết định số: 1311/QĐ-TTg, ngày 26.8.2020 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức và hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính; Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư; Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án.