Lập quỹ học bổng theo di nguyện cố GS-TS Trần Văn Khê

Lập quỹ học bổng theo di nguyện cố GS-TS Trần Văn Khê

0
Sau nhiều lần điều chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, Quỹ học bổng Trần Văn Khê đã được thành lập tại TP.HCM (Quyết định cấp giấy phép thành lập số 680/QĐ-UBND cùng việc công nhận Điều lệ Quỹ học bổng Trần Văn Khê ngày 1.3.2021 và Quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động kèm theo danh sách thành viên Hội đồng quản lý quỹ, số 1310/QĐ-UBND ngày 15.4.2021).