Sớm hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ

Sớm hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ

07:00 26/07/2022 0

Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng sớm thực hiện việc tích hợp, liên thông, đối chiếu, đồng bộ dữ liệu hiện có để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, phục vụ hoạt động giám định ADN hài cốt liệt sĩ…