Bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Đại hội Đảng XI

0 Thanh Niên Online
Các dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng như Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 - 2020; Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị… sẽ được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) diễn ra từ ngày 5 -10/10/2009.
Bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Đại hội Đảng XI

Sáng 5/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khoá X đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 11. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có bài phát biểu quan trọng khẳng định: Hội nghị lần này nhằm chuẩn bị và hoàn chỉnh thêm một bước quan trọng các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt Ban Chấp hành Trung ương chia sẻ nỗi đau thương đến các gia đình có người thân bị mất, gửi lời thăm hỏi ân cần đến nhân dân các vùng ở miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 9.

Hội nghị Trung ương lần này sẽ thảo luận và cho ý kiến về các dự thảo Văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng; Báo cáo về một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; và một số vấn đề quan trọng khác.

Ảnh Chinhphu.vn
Ảnh Chinhphu.vn

Hội nghị Trung ương 10 đã quyết định về định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng trên tinh thần tranh thủ tận dụng tốt nhất mặt thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, xác định các mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XI một cách tích cực, vững chắc, tạo thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của các giai đoạn tiếp theo được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Bản Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng bước đầu đã được soạn thảo theo tinh thần đó. Thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa X) về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, gần một năm qua, cả nước đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và đã giành được những kết quả quan trọng.

Ban cán sự đảng Chính phủ đã có báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

Đây là những cơ sở quan trọng để các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, suy nghĩ, đóng góp ý kiến vào Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị cũng như xác định mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Những việc đã làm, những kết quả đạt được là những bài học kinh nghiệm quý báu cần được tổng kết giúp cho việc chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới.

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương, các đồng chí dự Hội nghị tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc tập thể, tổ chức thảo luận khoa học, tham gia đóng góp nhiều ý kiến sát thực, góp phần chuẩn bị thật tốt dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng để trình Hội nghị Trung ương 12 xem xét, quyết định trước khi lấy ý kiến góp ý của đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến nhân dân.

Tổng Bí thư nêu rõ, Hội nghị phải đánh giá đúng thành tựu, hạn chế, yếu kém, thực chất tình hình tư tưởng trong Đảng, tình hình về tổ chức và cán bộ, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, đề ra được những chủ trương, biện pháp thiết thực để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự giữ vị trí then chốt trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

TP.HCM còn bao nhiêu ca F0?

TP.HCM còn bao nhiêu ca F0?

TP.HCM đang điều trị ở tầng 2, 3 là 11.409 ca F0, tại các cơ sở cách ly tập trung là 4.909 ca và F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 11.791 ca.