Không có vùng cấm

Không có vùng cấm

0
Xử lý nghiêm cán bộ cấp cao, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, là bước tiến dân chủ mạnh mẽ của Đảng và qua đó người dân vững tin vào sự nghiêm minh, vào quyết tâm chống tham nhũng, không để vùng cấm quyền lực chi phối trong nội bộ Đảng.
Bộ Chính trị gặp mặt cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu

Bộ Chính trị gặp mặt cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu

0
Ngày 15/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu khu vực phía Nam để thông báo tình hình kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua.