Nhận trách nhiệm nhưng không thấy chịu kỷ luật

Nhận trách nhiệm nhưng không thấy chịu kỷ luật

6
Ngày 11.4, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội thảo “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng - thực trạng và giải pháp hoàn thiện”.