Trẻ con không có tội !

Trẻ con không có tội !

05:15 28/06/2022 0

Trẻ con không có tội ! Đừng đổ lỗi sự bế tắc, đừng nhân danh tình thương, vì nói cho cùng đó chỉ là sự ích kỷ của người lớn.