chi tieu binh quan

Khách quốc tế tăng trở lại

Khách quốc tế tăng trở lại

0
Khách quốc tế là một chỉ tiêu rất quan trọng, tác động đến nhiều mặt kinh tế- xã hội. Nếu đến 5 tháng đầu năm còn bị giảm thì tháng 6 tăng rất cao và tính chung 6 tháng đã tăng trở lại.