Trách nhiệm nêu gương của cán bộ

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ

1
Với tầm nhìn của một chính trị gia xuất sắc, Hồ Chí Minh đã đưa “nêu gương” trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng và thành phần cốt yếu của văn hóa Đảng. Công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay đã chứng tỏ sự đúng đắn trong quan điểm của Người.
 /// ẢNH: TTXVN

Xây dựng, chỉnh đốn đảng phải làm toàn diện, đồng bộ

0
Tổng bí thư nhấn mạnh, kinh nghiệm rút ra là phải làm toàn diện, đồng bộ, phải kiên quyết, kiên trì, huy động được rộng rãi, đông đảo các lực lượng, sức mạnh, không chỉ bằng hô hào, khuyên bảo, kêu gọi, mà phải bằng cơ chế, luật pháp, xử lý nghiêm các sai phạm mới có tác dụng tốt.
Người đứng đầu tốt, cả hệ thống sẽ tốt

Người đứng đầu tốt, cả hệ thống sẽ tốt

0
Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính khẳng định tình hình mới hiện nay đang tác động lớn đến công tác cán bộ, đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.
Ban hành Nghị quyết 04 về  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ban hành Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

0
Ngày 30.10 thay mặt BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
/form>