Không được miễn, giảm học phí lại khi chuyển trường cùng cấp

Không được miễn, giảm học phí lại khi chuyển trường cùng cấp

03:10 02/05/2013 1

Bộ đã có công văn hướng dẫn cụ thể về việc miễn giảm học phí khi chuyển trường. Theo đó, không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với học sinh - sinh viên đã hưởng chế độ này tại một cơ sở đào tạo, nay chuyển sang học ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và trình độ đào tạo.