Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 18.10.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 18.10.2022

07:23 18/10/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 9.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

 /// ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

07:17 18/08/2021 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 12.2019 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

 /// ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

08:05 03/08/2021 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 12.2019, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

07:40 26/07/2021 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 12.2019 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

 /// ẢNH MINH HỌA: SHUTTERRSTOCK

Trả lời bạn đọc

04:00 17/05/2019 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 25 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau: 

Trả lời bạn đọc

Trả lời bạn đọc

04:00 10/05/2019 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 25 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau:

Trả lời bạn đọc

Trả lời bạn đọc

04:00 01/03/2019 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 25 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau: 

 /// ẢNH MINH HỌA: SHUTTERRSTOCK

Trả lời bạn đọc

05:00 15/02/2019 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 25 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau: