Kỷ cương công vụ

Kỷ cương công vụ

05:10 19/04/2022 1

Việc nêu cao kỷ cương trong công tác lãnh đạo, làm việc, tổ chức thực hiện pháp luật và thực thi công vụ... là cần thiết.