Vừa ăn vừa... đi !

Vừa ăn vừa... đi !

07:00 16/04/2017 0

Có những món ăn của người Đàng Trong mà bây giờ ngồi nghĩ lại, mới thấy họ vừa đi vừa ăn như một kiểu… fastfood!

Một số loại tiền đồng lưu hành ở Đàng Trong: Thái Bình thông bảo, Trị Nguyên thông bảo, Tường Nguyên thông bảo /// Ảnh: T.L

Việt sử Xứ Đàng Trong: Cuộc khủng hoảng tiền kẽm

06:14 29/11/2016 0

Thời các chúa Nguyễn, ở Thuận, Quảng, Gia Định thông dụng tiền Khương Hy và các thứ tiền Khai Nguyên nhà Đường; Thuần Hóa, Tường Phù nhà Tống; đồng thời có lệ mỗi chúa lên ngôi thì đúc tiền đồng nhỏ, in hai chữ Thái Bình.

Hình ảnh một số loại chiến thuyền của nhà Nguyễn được khắc trên Cửu Đỉnh  /// Ảnh: T.L

Việt sử Xứ Đàng Trong: Công cuộc phòng thủ biên giới của chúa Nguyễn

10:05 21/11/2016 1

Nhiều sự kiện lịch sử vốn rất phức tạp và chồng chéo trong công cuộc khai phá và “mở cõi” đất Nam bộ đã được Phan Khoang, dựa trên hệ thống sử liệu đồ sộ, thể hiện một cách mạch lạc trong tác phẩm Việt sử: Xứ Đàng Trong 1558 - 1777 (Cuộc nam tiến của dân tộc VN).