Chưa đồng bộ trong đánh giá bằng nhận xét

Chưa đồng bộ trong đánh giá bằng nhận xét

5
Bỏ đánh giá thường xuyên bằng điểm số ở bậc tiểu học sẽ không đạt hiệu quả và khiến học sinh, phụ huynh không yên lòng nếu vẫn giữ cách đánh giá như hiện nay khi học sinh bước vào THCS.