dinh am tien

Đền Na Sơn thờ Bà Triệu dưới chân dãy Ngàn Nưa - Ảnh: Ngọc Minh

Ngàn Nưa linh thiêng

0
Ngàn Nưa (thuộc xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) không chỉ là nơi năm xưa Bà Triệu khởi binh chống lại ách đô hộ của Đông Ngô, mà tương truyền trên đỉnh Am Tiên ở Ngàn Nưa có huyệt đạo linh thiêng bậc nhất nước ta.