Ân nhân của những vong hồn bất hạnh - Chuyện của hai người Việt xấu số

Ân nhân của những vong hồn bất hạnh - Chuyện của hai người Việt xấu số

23:00 07/07/2010 0

Hơn 20 năm qua, hễ có một sinh linh về bên kia thế giới mà thi thể bị bỏ vô thừa nhận hoặc người thân nghèo đến mức không lo nổi tang ma, thì người ta lại gọi ông Roland Tay, chủ một dịch vụ chuyên lo hậu sự cho người quá cố ở Singapore. >> Bài 2: Mọi người đều bình đẳng >> Bài 3: Nghề mai táng ở Singapore