CIA và gia đình họ Ngô - Bài 1: CIA tiến vào Đông Dương

CIA và gia đình họ Ngô - Bài 1: CIA tiến vào Đông Dương

23:14 27/10/2009 0

Tính đến 1.11.2009 là đã 46 năm ngày các tướng lĩnh Sài Gòn làm cuộc đảo chính quân sự lật đổ ông Ngô Đình Diệm. Từ đó đến nay, khá nhiều tài liệu đã được giải mật cho thấy vai trò của người Mỹ trong cuộc đảo chính cũng như tầm ảnh hưởng của họ cho đến ngày 30.4.1975.