Công bằng cho người thi hành công vụ

Công bằng cho người thi hành công vụ

03:38 11/03/2013 19

Tình trạng gia tăng tội phạm chống người thi hành công vụ hiện nay đòi hỏi phải có những biện pháp mạnh, đồng bộ để bảo đảm công bằng cho lực lượng thực thi pháp luật. Trên thực tế, bảo vệ người thi hành công vụ cũng là bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật.