An toàn người bệnh phải đặt lên hàng đầu

An toàn người bệnh phải đặt lên hàng đầu

10:32 22/11/2017 0

T.háng 11 này, các bệnh viện (BV) bắt đầu tự kiểm tra, tự chấm điểm về chất lượng BV trước, Bộ Y tế sẽ phúc tra. Từ năm 2013 Bộ Y tế đã đánh giá chất lượng BV gồm 83 tiêu chí với 1.095 tiểu mục.