Kỳ thú cổ vật - Kỳ 5: Những chiếc ấn mang dấu thời gian

Kỳ thú cổ vật - Kỳ 5: Những chiếc ấn mang dấu thời gian

03:15 24/03/2013 0

Ấn triện là con dấu của các vua chúa, tướng lĩnh, quan lại thời phong kiến đóng lên những văn bản nhằm xác nhận tính hợp pháp. Giới sưu tầm đồ cổ Việt Nam đã “ngược dòng thời gian” để tìm lại những chiếc ấn xa xưa nhất của cha ông.