Mối nguy của kinh tế lệ thuộc

Mối nguy của kinh tế lệ thuộc

09:00 02/12/2013 3

Xuất khẩu Việt Nam đang lệ thuộc vào tăng trưởng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), còn các doanh nghiệp VN ngày càng suy kiệt.