Ngoại tệ chảy chui ra nước ngoài

Ngoại tệ chảy chui ra nước ngoài

09:00 11/07/2014 0

Nhiều công ty tư vấn đang giới thiệu các cơ hội định cư thông qua chương trình đầu tư dự án, nhất là ở Mỹ. Tuy nhiên việc chuyển tiền lại chứa đựng đầy rủi ro khi luật VN chưa cho phép cá nhân tự do chuyển tiền ra nước ngoài.