Tầm vóc Lê Hoàn - Kỳ 2: Định yên bờ cõi

Tầm vóc Lê Hoàn - Kỳ 2: Định yên bờ cõi

13:05 21/09/2014 4

(TNO) "Vua (Lê Đại Hành) đánh đâu được đấy, chém vua Chiêm Thành để rửa cái nhục phiên di bắt giữ sứ thần, đánh lui quân Triệu Tống để bẻ cái mưu tất thắng của vua tôi bọn họ, có thể gọi là bậc anh hùng nhất đời vậy" - sử thần Ngô Sĩ Liên.