Từ xưởng đúc tiền đến Tràng Tiền Plaza: Bài 3 - Pháo đài thương nghiệp

Từ xưởng đúc tiền đến Tràng Tiền Plaza: Bài 3 - Pháo đài thương nghiệp

23:42 07/09/2010 0

Năm 1958, Nhà nước thực hiện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Các nhà máy, xí nghiệp, thậm chí đến các cửa hàng cắt tóc cũng phải công tư hợp doanh hoặc "góp gạo thổi cơm chung", tức là vào hợp tác xã, thì 49 quầy hàng trong nhà Godard bị dọn hết, và nhà Godard do Nhà nước quản lý.