Hoạt động du kích

Hoạt động du kích

00:00 10/10/2013 0

Sự đàn áp thuộc địa ngày càng khốc liệt. Từ ngày ông tham gia, một cách công khai, vào phong trào Đông Dương Đại hội, ông đã viết những bài đăng trên báo Đảng, Sở Mật thám Pháp không làm ngơ đối với ông, tự do của ông đang lâm nguy. Ông buộc phải rời khỏi đất nước.