Vua Gia Long ở Thăng Long (Kỳ 2)

Vua Gia Long ở Thăng Long (Kỳ 2)

00:07 09/10/2010 0

Từ khi Gia Long vào ở điện Kính Thiên thuộc thành Thăng Long, nhiều sứ giả nước ngoài đã lần lượt đến tiếp kiến ông.

Vua Gia Long ở Thăng Long

Vua Gia Long ở Thăng Long

01:00 08/10/2010 0

Cùng với thời gian, vai trò của nhà Nguyễn trong tiến trình lịch sử Việt Nam cũng ngày càng được làm rõ dưới ánh sáng của một tư duy nghiên cứu khoa học khách quan, không thiên kiến, đặc biệt là những đánh giá về người sáng lập vương triều này.