Thêm hai webgame âm thầm đóng cửa, dự báo một năm 2016 u ám ?
Trải nghiệm - Vi Vương: Một game chiến thuật 'nửa vời'